Reisvoorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Reis- en boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. “André Rieu Travel BV: André Rieu Travel BV (hierna te noemen: “ART”) is een onderneming, gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 853681508. ART organiseert en/of verkoopt georganiseerde reizen, (dag)arrangementen en pakketten bestaande uit een concertticket, diner, vervoer en/of hotelovernachting dan wel een andere al dan niet toeristische dienst, zoals een excursie. ART treedt op als reisagent c.q. boekingskantoor (tussenpersoon) en/of als reisorganisator.
1.2. “Reisagent’’: Indien ART adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de klant en een leverancier van losse (al dan niet toeristische) diensten, zoals concerttickets, reserveringen voor accommodatie, vervoer, diner, een excursie en/of overige losse diensten tussen de klant en de dienstverlener, treedt ART op als reisagent (boekingskantoor). ART handelt dan níet op eigen naam maar als tussenpersoon/bemiddelaar c.q. opdrachtnemer in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.
1.3. “Reisorganisator’’: Indien ART in de uitoefening van haar bedrijf van te voren georganiseerde (pakket)reizen aanbiedt, treedt zij op als reisorganisator in de zin van artikel 7:500 sub h van het Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld bij een travel arrangement bestaande uit een concertticket plus hotelovernachting.
1.4. “Klant’’: De klant van ART als laatstgenoemde optreedt in haar hoedanigheid van reisagent c.q. boekingskantoor, of degene te wiens behoeve bij het boeken van het arrangement niet zijnde een pakketreis de prestatie is bedongen (de reisgenoot) en die dit heeft aanvaard.
1.5. “Reiziger’’: De klant van ART als deze optreedt in haar hoedanigheid van reisorganisator van een pakketreis, of degene te wiens behoeve bij het boeken de reis is bedongen (de reisgenoot) en die dat beding (het boeken van die reis te zijner behoeve) heeft aanvaard.
1.6. Waar over de reiziger/klant en de eventuele medereiziger(s) van ART wordt gesproken, wordt in deze voorwaarden ten behoeve van de leesbaarheid de hij-vorm gebruikt. Ook wordt ‘’te zijner behoeve’’ gebruikt, als daarmee te harer behoeve wordt bedoeld.
1.7. “Reisovereenkomst”: De overeenkomst als bedoeld in artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, in die gevallen dat ART zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde (pakket)reis, inhoudende een travel arrangement (een overnachting en een toegangsbewijs voor een door André Rieu Productions B.V. georganiseerd evenement, plus eventuele overige diensten).
1.8. “Pakketreis’’: Een door ART in het kader van een reisovereenkomst van te voren georganiseerd travel arrangement, bestaande uit een toegangsbewijs voor een door André Rieu Productions B.V. georganiseerd evenement met een overnachting, plus eventuele overige diensten.
1.9. “Dagarrangement’’: Een door ART van te voren samengesteld arrangement, bestaande uit een toegangsbewijs voor een door André Rieu Productions B.V. georganiseerd evenement, alsmede een diner of excursie dan wel andere dienst, maar zonder overnachting.
1.10.“Evenement”: (Muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie in de ruimste zin des woords.
1.11.“Dienstverlener”: De vervoerder zoals een touringcarbedrijf, luchtvaartmaatschappij of de verlener van andere diensten zoals de verschaffer van accommodatie (hotelhouder) of een excursieverzorger. De dienstverlener is met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze diensten. ART is daarvoor niet verantwoordelijk, tenzij ART zich als reisorganisator van een pakketreis tegenover de klant die dan als reiziger wordt gekwalificeerd heeft verbonden.
1.12.“Reisaanbod”: de aanbieding (waaronder de beschrijving en prijsstelling) door of namens ART aan het publiek, van een (pakket)reis of een (dag)arrangement, welke aanbieding openbaar is gemaakt in een gedrukte (reis)brochure/prijsbijlage, op een website of via andere kanalen.


2. Toepasselijkheid Algemene Reis- en boekingsvoorwaarden

2.1. Op alle offertes, aanbiedingen, reisovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht waarbij ART partij is, zijn deze Algemene Reis- en boekingsvoorwaarden van ART van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een beperking van de aansprakelijkheid.
2.2. Voor zover ART optreedt als reisorganisator, met name door het aanbieden van een zogenoemde pakketreis in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, zijn naast de desbetreffende wettelijke bepalingen de onderhavige Algemene Reis- en boekingsvoorwaarden van toepassing, en in het bijzonder artikel 9 van deze voorwaarden, waarin voor pakketreizen een beperking van de aansprakelijkheid van ART is opgenomen.
2.3. Voor zover ART optreedt als reisagent (boekingskantoor) en bemiddelt bij het boeken van accommodatie, vervoer of een andere toeristische dienst zijn de onderhavige Algemene Reis- en boekingsvoorwaarden op de bemiddeling van toepassing, inclusief artikel 10 van deze voorwaarden, waarin een beperking van de aansprakelijkheid van ART in haar hoedanigheid van reisagent/dienstverlener is opgenomen.
2.4. Op het bij de door ART georganiseerde (pakket)reis en/of het door haar verkochte (dag)arrangement behorende toegangsbewijs van een door André Rieu Productions B.V. georganiseerd evenement zijn de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen André Rieu Productions B.V. van toepassing, tenzij hiervan in deze Algemene Reis- en boekingsvoorwaarden uitdrukkelijk wordt afgeweken.
2.5. Op het boeken van accommodaties, vervoer of andere toeristische diensten die via bemiddeling door ART bij de dienstverlener zijn geboekt, zijn de algemene voorwaarden van desbetreffende dienstverlener van toepassing. Deze worden op eerste verzoek aan de klant toegezonden.
2.6. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant wordt door ART uitdrukkelijk niet aanvaard.3. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst / reisbescheiden

3.1. Het aanbod van ART is vrijblijvend en kan door ART worden herroepen. Herroeping vanwege fouten in bijvoorbeeld de berekening van de (reis)som of van andere fouten is toegestaan. Herroeping dient zo spoedig mogelijk te geschieden.
3.2. De overeenkomst (boeking) komt tot stand door aanvaarding van het aanbod en de (aan)betaling van de reis/(dag)arrangement, mits die (aan)betaling binnen 5 dagen (tenzij anders is aangegeven) op de desbetreffende rekening van ART is bijgeschreven.
3.3. Aanvaarding door u als reiziger/klant van het aanbod betekent de boeking van de reis/(dag)arrangement en de toepasselijkheid van de daarbij behorende voorwaarden van ART. Door die aanvaarding, rechtstreeks of door bemiddeling van een boekingskantoor, komt een overeenkomst (boeking) tot stand waarop de voormelde voorwaarden van toepassing zijn. U ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst en (aan)betaling van de reis/(dag)arrangement een schriftelijke of elektronische bevestiging van de gesloten overeenkomst (boeking).
3.4. ART is gerechtigd, zonder opgave van redenen, een boeking te weigeren.
3.5. U bent hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, welke uit de overeenkomst met ART of de dienstverlener voortvloeien. Eventuele andere personen die meereizen, zijn voor hun eigen deel van de reissom of de kosten van het (dag)arrangement aansprakelijk ten opzichte van de reisorganisator, respectievelijk de reisagent dan wel de betrokken dienstverlener(s). Zij zijn bovendien naast degene die geboekt heeft verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.
3.6. Kennelijke fouten of vergissingen in het reisaanbod binden ART niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger/klant op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
3.7. U dient bij het boeken c.q. sluiten van de overeenkomst met ART en de dienstverlener(s), alle voor de boeking relevante gegevens van uzelf en eventuele medereizigers te verstrekken. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door u is ART niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade daarvan. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor uw rekening.
3.8. Na betaling van de volledige (reis)som ontvangt u van ART schriftelijk of digitaal een betalingsbevestiging, gevolgd door een boekingsbevestiging. U dient de betalingsbevestiging en de boekingsbevestiging goed te controleren. Eventuele onjuistheden dient u direct en in elk geval uiterlijk binnen zeven dagen na de factuurdatum aan ART kenbaar te maken. Blijft u hiermee in gebreke, dan zijn de gevolgen en eventuele schade voor uw rekening. Niet inachtneming van de in het voorgaande opgenomen verplichtingen door u kan leiden tot het vervallen van het recht op deelname aan de (pakket)reis of het (dag)arrangement.
3.9. Na betaling van de volledige (reis)som worden de reisbescheiden inclusief het daarin begrepen toegangsbewijs digitaal aan u toegezonden, doch op z’n vroegst twee weken voor vertrek. De digitale reisbescheiden bestaan uit de van toepassing zijnde vouchers voor vervoer, verblijf, diner en/of een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, alsmede het toegangsbewijs voor een door André Rieu Productions B.V. georganiseerd evenement.
3.10.U dient de digitale (reis)bescheiden en het toegangsbewijs af te drukken zodat u deze aan de betreffende dienstverlener kunt overhandigen. Indien u niet in staat bent om afgedrukte (reis)bescheiden te tonen, is de dienstverlener gerechtigd u de toegang te ontzeggen. ART raadt u aan de reisbescheiden altijd direct na ontvangst per e-mail op juistheid te controleren. Indien daar onjuistheden in staan, dient u dit onmiddellijk aan ART te melden. Het niet voldoen aan deze verplichting komt voor uw risico.
3.11.Indien u uiterlijk vijf werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen, dient u dit onverwijld aan ART te melden via cs.travel@andrerieu.com.
3.12.De reisbescheiden geven de houder recht op de betreffende georganiseerde reis of het (dag)arrangement. ART en de dienstverlener mogen ervan uitgaan dat de houder van de reisbescheiden ook de rechthebbende reiziger/klant van die bescheiden is. ART is niet gehouden ten aanzien van reisbescheiden nadere controle te verrichten. U dient er zelf voor zorg te dragen dat u de houder wordt en blijft van de door ART dan wel een door ART ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte reisbescheiden.
3.13.Vanaf het moment dat de reisbescheiden aan u ter beschikking zijn gesteld, rust op u het risico van vergeten, verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de reisbescheiden.
3.14.Alleen boeking bij ART of een door ART erkend (voor)verkoopadres garandeert de geldigheid van de reisbescheiden. De bewijslast hiervan rust op u.
3.15.Het is minderjarigen (kinderen jonger dan 18 jaar) niet toegestaan om boekingen te verrichten bij ART. Het is verboden om een boeking te maken of zich te laten registreren onder een valse naam of (e-mail)adres. In geval van boekingen die zijn gemaakt in strijd met hetgeen in dit artikellid is bepaald, is ART gerechtigd de (reis)overeenkomst op te zeggen. Als ART de (reis)overeenkomst opzegt, zal ART de reeds betaalde reissom aan u terugbetalen onder aftrek van de door ART gemaakte kosten.
3.16.Elke boeking is beperkt tot het aantal deelnemers zoals vermeld in de (reis)overeenkomst. Onverminderd de toepasselijke voorwaarden en voorschriften van de dienstverlener die de accommodatie verschaft (hotelkamer, huisje, appartement), is bewoning van een accommodatie met meer personen dan in de (reis)overeenkomst vermeld niet geoorloofd. Indien meer personen dan het maximum in de (reis)overeenkomst vermelde aantal personen van de accommodatie gebruik (willen) maken, dient u dit vooraf aan de accommodatieverschaffer te melden. Laatstgenoemde is niet verplicht om dit toe te staan en kan, indien hij dit wel toestaat, hiervoor extra kosten in rekening brengen. Deze extra kosten dient u onverwijld op eerste verzoek aan de accommodatieverschaffer te voldoen. Indien ART of de accommodatieverschaffer constateert dat u in strijd handelt met hetgeen in dit artikellid is bepaald, kan ART (naar eigen keuze) u extra kosten in rekening brengen dan wel de (reis)overeenkomst opzeggen zonder u daarbij schadeloos te hoeven stellen, dit onverminderd uw verplichting en die van de desbetreffende medereizigers om alle gemaakte kosten en geleden schade aan de accommodatieverschaffer c.q. ART te vergoeden.


4. Verbod doorverkoop, reclamemaken e.d.

4.1. Een reiziger/klant koopt c.q. boekt een pakketreis of een (dag)arrangement voor zichzelf en eventuele medereizigers. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling en daarom streng verboden om de reisbescheiden aan een ander ter beschikking te stellen, ongeacht of dit voor commerciële dan wel niet commerciële doeleinden (in de ruimste betekenis) is.
4.2. Om die reden bent u verplicht om de reisbescheiden uitsluitend voor uzelf te gebruiken. Het is derhalve streng verboden om de reisbescheiden op enigerlei wijze aan derden door te verkopen of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken.
4.3. ART maakt zelf reclame voor haar producten en diensten en wil absoluut niet dat anderen dat op eigen initiatief, zonder haar uitdrukkelijke toestemming doen. Het is daarom verboden om op welke wijze dan ook reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met door ART georganiseerde pakketreizen of (dag)arrangementen en ieder onderdeel daarvan.
4.4. Als u de reisbescheiden zonder vergoeding en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, bent u verplicht om de aan u opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Reis- en boekingsvoorwaarden op te leggen aan degene aan wie u de reisbescheiden ter beschikking stelt. U blijft voor de nakoming van die verplichtingen verantwoordelijk en staat er jegens ART voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt c.q. nakomen.
4.5. Indien u uw verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet kunt instaan, bent u een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan ART verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, onverminderd het recht van ART om van u bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.5. Reisdocumenten, Visa, bewijs van inentingen en vaccinaties etc.: de verantwoordelijkheid van de klant/reiziger

5.1. De eventueel in het reisaanbod, boekingsbevestiging of reisbescheiden vermelde informatie over identiteitskaarten, paspoorten en/of visa is slechts algemene informatie en is bovendien alleen van toepassing op reizigers/klanten met de Nederlandse nationaliteit. U dient altijd zelf na te gaan of er ten aanzien van het bestemmingsland reisadviezen zijn afgegeven door de autoriteiten van het land van uw desbetreffende nationaliteit. U dient zich hiervoor te wenden tot de ambassade of consulaat van het doorreis- en/of bestemmingsland en u draagt hiervoor altijd zelf de verantwoordelijkheid.
5.2. U dient te allen tijde zelf bij de betrokken autoriteiten of instanties informatie over visa en andere formaliteiten in te winnen. Óok dient u de juistheid van deze informatie kort vóór vertrek (en dus ná de boeking) nog eens te verifiëren bij de betrokken autoriteiten of instanties. Eerder verkregen informatie kan namelijk in de tussentijd zijn gewijzigd. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk; ART draagt geen enkele verantwoordelijkheid in dit verband.
5.3. Voor de toegang tot veel landen is naast een geldig paspoort / identiteitsbewijs óók een visum vereist. De aanvraag van een visum is uw eigen verantwoordelijkheid en niet die van ART. U moet dit zelf aanvragen bij de betrokken autoriteiten of instanties. Daarbij dient u zich ervan bewust te zijn dat voor medereizigers die een andere nationaliteit hebben, andere formaliteiten en eisen kunnen gelden, die de medereiziger in acht zal moeten nemen.
5.4. U en uw eventuele medereiziger(s) dien(t)(en) aldus ervoor zorg te dragen dat u (zij) in het bezit bent (zijn) van de voor de reis en het verblijf op de desbetreffende bestemming benodigde documenten, zoals geldige paspoorten, visa, bewijzen van inentingen of vaccinaties.
5.5. Indien u niet voldoet aan de in het vorige lid bedoelde eisen, zullen de daaraan verbonden schade en andere gevolgen voor uw rekening komen.6. Accommodatie en omstandigheden op de bestemming van de reis

6.1. De cultuur, leefgewoonte, levensstandaard, de hygiëne en andere omstandigheden kunnen in andere met name Zuidelijke landen aanzienlijk verschillen van die in Nederland. ART kan daar vanzelfsprekend geen verantwoordelijkheid voor accepteren, nog afgezien van het feit dat die verschillen hun charme kunnen hebben.
6.2. De beschrijving van de accommodaties in het reisaanbod is zo objectief mogelijk opgesteld. De in het reisaanbod bij de accommodaties afgedrukte foto’s geven slechts een idee van de inrichting, afmeting en/of het uitzicht. Daarom kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto’s in het aanbod. Uiteraard voldoen de accommodaties wel aan de minimum standaardeisen, zoals beschreven in het reisaanbod. Tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders staat vermeld, kan ART geen toezeggingen doen over het uitzicht en de ligging van de door de reiziger gekozen accommodatie, onverminderd het bepaalde in de artikelen 9.3 en 9.4.
6.3. Logies / ontbijt (LO): bij logies/ontbijt begint de verzorging op de dag na aankomst met het ontbijt en eindigt op de dag van vertrek met het ontbijt. In de tussenliggende periode is alleen het ontbijt bij de pakketreis inbegrepen.
6.4. In het algemeen is de accommodatie op de dag van aankomst beschikbaar vanaf 15.00 uur. Indien u denkt na 18.00 uur te arriveren is het noodzakelijk dit aan de accommodatieverschaffer te melden. Indien u op een andere dag dan de geplande dag aankomt of vertrekt, dient u dit te allen tijde aan ART en de accommodatieverschaffer te melden. De telefoonnummers staan vermeld in de reisbescheiden. Indien u in deze gevallen verzuimt de accommodatieverschaffer en, in voorkomend geval, ART hierover tijdig in te lichten, garandeert ART niet meer de beschikbaarheid van de accommodatie.
6.5. Op de laatste dag van verblijf dient u de kamer vrij te geven, uiterlijk op de tijd aangegeven door de betreffende accommodatieverschaffer. Afwijken van de genoemde tijden waarop u de accommodatie betrekt of verlaat is slechts na overleg met en met toestemming van de accommodatieverschaffer mogelijk. Indien u de accommodatie bij aankomst nog niet kunt betrekken of bij vertrek al iets eerder moet vrijgeven, kunt u uw bagage over het algemeen afgeven bij de receptie. Dit doet u echter geheel voor eigen risico. Indien u, anders dan door de schuld van ART, later dan oorspronkelijk gepland op uw accommodatie aankomt of eerder de accommodatie moet verlaten, bestaat geen recht op restitutie van niet genoten overnachtingen, maaltijden, diensten en faciliteiten.
6.6. In het reisaanbod geeft ART (vrijblijvend en indien mogelijk) zoveel mogelijk informatie over de aanwezigheid van parkeergarages of (privé)parkeerplaatsen bij de betreffende accommodaties. Deze parkeerplaatsen zijn niet gratis, tenzij dit expliciet in het reisaanbod staat vermeld. Voor zover ART bekend is met (een indicatie van) de parkeerkosten, zullen deze worden aangegeven. Deze kosten zijn echter aan verandering onderhevig en dienen ter plaatse voldaan te worden. Het parkeren, zowel op privéterrein als op openbare parkeerplaatsen, geschiedt altijd op eigen risico van de reiziger/klant.7. Verzekeringen – garantie pakketreizen bij insolventie van ART

7.1. ART raadt de reiziger/klant dringend aan een goede reis-, bagage-, ongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering af te sluiten.
7.2. Bij pakketreizen: ART beschikt over de wettelijk verplichte bescherming, ook conform Richtlijn (EU) 2015/2302, om u terug te betalen in geval ART insolvent wordt. Voor deze insolventiebescherming is de stichting “Stichting Piece of Guarantee (gevestigd te Maastricht (KvK-nummer 86060872) in het leven geroepen. De Stichting zal bij insolventie van ART zorgdragen voor overneming van de verplichtingen van ART door een ander, hetzij voor terugbetaling van de reissom, of indien de reisdiensten reeds ten dele zijn genoten, een evenredig deel daarvan. Indien het een pakketreis betreft waarbij vervoer is inbegrepen, zal de Stichting indien nodig voor repatriëring van de reiziger(s) zorgen. Wanneer ART bij een pakketreis vanwege insolventie niet meer in staat is de reisdienst(en) te verlenen, kunt u contact opnemen met: Stichting Piece of Guarantee, e-mailadres: info@pieceofguarantee.com
7.3. Aangezien onder de reissom eveneens de kosten voor een toegangsbewijs ter zake een door André Rieu Productions B.V. georganiseerd evenement vallen, wordt met vergoeding van de volledige reissom afgeweken van het gestelde in de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen André Rieu Productions B.V.


8. Wijzigingen of annuleren (opzeggen) door de reiziger/klant, prijswijzigingen

8.1. Na de totstandkoming van de boeking (artikel 3) en het betalen van de reissom is het wijzigen of annuleren van de reis of het (dag)arrangement zonder toestemming van ART niet meer mogelijk, tenzij in het navolgende anders is bepaald en onder de aldaar aangegeven voorwaarden.
8.2. De reiziger/klant heeft tot uiterlijk zeven dagen voor het geplande vertrek het recht om de boeking aan een gezien het reisaanbod dan wel (dag)arrangement geschikte plaatsvervang(st)er over te dragen, mits dit niet geschiedt in het kader van commerciële doeleinden zoals bepaald in artikel 4.4 van deze voorwaarden. De plaatsvervang(st)er dient aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden te voldoen en ook de bij de uitvoering betrokken dienstverleners moeten met de vervanging akkoord zijn. De overdragende reiziger/klant is hoofdelijk verbonden tot betaling van de reis of het (dag)arrangement en de kosten in verband met de overdacht.
8.3 Ziet de overeenkomst op een pakketreis, dan kan de reiziger vóór aanvang van de reis de pakketreisovereenkomst annuleren. Wel is de reiziger in dat geval verplicht tot betaling aan ART van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding. Deze vergoeding stemt overeen met de reissom minus de eventuele kostenbesparingen van ART en eventuele inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Gelet hierop is het dus denkbaar dat u bij een annulering de volledige reissom verschuldigd blijft; houdt u hiermee rekening.
8.4 Ziet de overeenkomst niet op een pakketreis maar op een (dag)arrangement, dan blijft de klant, indien deze annuleert, de volledige reissom aan ART verschuldigd. ART kan wel in individuele gevallen bekijken of (gedeeltelijke) restitutie mogelijk is, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, maar ART is niet tot restitutie verplicht.9. Aansprakelijkheid en overmacht bij pakketreizen, hulp en bijstand

9.1. Indien ART in de uitoefening van haar bedrijf een van te voren georganiseerde (pakket)reis aanbiedt, zoals bij een travel arrangement met een overnachting en concertticket, treedt zij op als reisorganisator die met de reiziger een reisovereenkomst sluit in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel is uitsluitend van toepassing bij pakketreizen.
9.2. ART is als reisorganisator verantwoordelijk voor de uitvoering van de pakketreis overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben (conformiteit).
9.3. Als u bij het boeken een wens of voorkeur heeft aangegeven, bijvoorbeeld een kamer op de begane grond, is dit een voor de reisorganisator een zogenoemde niet bindende preferentie. De reisorganisator is in dat geval slechts gehouden zijn best te doen om die wens vervuld te krijgen, maar u heeft daar geen recht op.
9.4. Als u bij het boeken als voorwaarde een zogenoemde essentie heeft aangegeven, bijvoorbeeld dat u per se een kamer op de begane grond wenst en de reisorganisator daarmee akkoord is gegaan, heeft u er recht op dat die voorwaarde wordt vervuld (behoudens overmacht en een wijziging van omstandigheden als bedoeld in artikel van deze voorwaarden).
9.5. Indien de reis onverhoopt niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben (non-conformiteit), bent u verplicht om ter plaatse daarover zo spoedig mogelijk bij de betrokken dienstverlener, de eventuele reisleiding en ART als reisorganisator, een klacht in te dienen, een en ander overeenkomstig artikel 11 van de onderhavige Algemene Reis- en boekingsvoorwaarden.
9.6. Indien de reis onverhoopt niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die u daarvan redelijkerwijs mocht hebben, is ART verplicht eventuele daardoor veroorzaakte schade te vergoeden, tenzij de non-conformiteit niet aan ART als reisorganisator is toe te rekenen omdat:

  • de non-conformiteit is te wijten aan de reiziger; of
  • de non-conformiteit is te wijten aan een derde die niet bij de uitvoering van de in de reis betrokken diensten is betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of niet kon worden voorkomen; of
  • de non-conformiteit te wijten is aan een gebeurtenis die ART of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen, of anderszins te wijten is aan overmacht als bedoeld onder 9.7 van dit artikel.


Overmacht
9.7. Onder overmacht wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, een en ander zoals bedoeld is in artikel 7:500 sub l van het Burgerlijk Wetboek. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of afzegging van de leden van het orkest en/of artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging, mobilisatie, oproer, opstanden, overstromingen, staking van luchtvaart- of luchthaven personeel of van personeel van de accommodatie dan wel van betrokken vervoerders, of andere dienstverleners, of als vervoer bijvoorbeeld door sluiting van een haven of door de weersomstandigheden onmogelijk is, of door andere stremmingen in het vervoer, vulkaanuitbarstingen, aswolken, stagnatie in de levering door openbare nutsbedrijven, brand, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke grond- en brandstoffen door derden en andere vergelijkbare onvoorziene omstandigheden.
9.8. In geval van overmacht heeft ART het recht naar eigen inzicht de georganiseerde pakketreis of het concert dat daarvan deel uitmaakt te verschuiven naar een latere datum, te verplaatsen naar een andere locatie of te annuleren, zonder schadeplichtig te zijn.
9.9. Indien de pakketreis wegens overmacht wordt verschoven naar een latere datum, ontvangt u van ART vervangende reisbescheiden voor de nieuwe datum. Indien u geen gebruik wilt of kan maken van de pakketreis op de nieuwe datum, zal ART verplicht zijn de door u betaalde reissom te restitueren, minus de reeds betaalde administratiekosten. Restitutie geschiedt binnen 2 weken na beëindiging van de overeenkomst via de oorspronkelijke betalingswijze.
9.10.Indien de pakketreis wegens overmacht wordt verplaatst naar een andere locatie, ontvangt u van ART vervangende reisbescheiden voor de nieuwe locatie. Indien u geen gebruik wilt of kan maken van de pakketreis op een andere locatie, zal ART verplicht zijn de door u betaalde reissom te restitueren, minus de reeds betaalde administratiekosten. Restitutie geschiedt binnen 2 weken na beëindiging van de overeenkomst via de oorspronkelijke betalingswijze.
9.11.Indien de pakketreis vanwege overmacht wordt geannuleerd, zal ART verplicht zijn de door u betaalde reissom te restitueren, minus de reeds betaalde administratiekosten. Restitutie geschiedt binnen 2 weken na beëindiging van de overeenkomst via de oorspronkelijke betalingswijze
9.12.Wijzigingen en/of de daarbij behorende alternatieve voorstellen deelt ART binnen 3 werkdagen aan u mede, nadat ART van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 7 dagen voor de aankomstdatum deelt ART deze binnen 1 werkdag mee.
9.13.Indien sprake is van een gelijkwaardig of beter alternatief zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht. Ingeval van een minder alternatief zal door ART een vergoeding ter compensatie worden aangeboden.
9.14.Indien u geen gebruik wenst te maken van de alternatieve voorstellen, maakt u dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve voorstel kenbaar aan ART en deelt u ART mede te kiezen voor restitutie. Vanaf 10 dagen of korter voor de aankomstdatum geldt hiervoor een termijn van 1 werkdag

Beperking van aansprakelijkheid bij pakketreizen
9.15.Indien ART als reisorganisator van een pakketreis jegens u aansprakelijk is voor enige schade, dan is elke aansprakelijkheid van ART beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij de schade bestaat uit persoonlijk letsel van de reiziger of is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van ART.
9.16.Als ART jegens u aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding waarop u in dat verband aanspraak kunt maken ten hoogste éénmaal de reissom.
9.17.Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst, zoals vervoer, een verdrag van toepassing is, kan ART zich conform art. 7:511 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
9.18.ART draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, op websites of andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
9.19.ART is niet aansprakelijk voor eventuele onbevoegd gedane toezeggingen van haar personeel, leveranciers, hulppersonen en/of derden voor zover die in strijd zijn met het aanbod van de reisorganisator of dienstverlener dan wel met deze voorwaarden, behoudens haar dwingendrechtelijke aansprakelijkheid op grond van een Verdrag, Verordening of de wet.
9.20.ART is niet aansprakelijk voor uw schade die is ontstaan door verlies, het niet kunnen tonen of beschadiging van de reisbescheiden of het ontbreken van de benodigde reisdocumenten (zie artikel 5).


Hulp en bijstand bij pakketreizen en verplichtingen van de reiziger
9.21.Uitsluitend indien sprake is van een pakketreis, aanvaardt ART naar gelang van de omstandigheden een verplichting om de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben (non-conformiteit). Indien de oorzaak van de non-conformiteit aan u moet worden toegerekend, is ART tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden. In dat geval komen de kosten van de verleende hulp en bijstand voor uw rekening. De kosten van de verleende hulp en bijstand komen uitsluitend voor rekening van ART indien de non-conformiteit is toe te rekenen aan haar of aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt. Indien de non-conformiteit te wijten is aan een derde die niet bij de uitvoering van de in de reis betrokken diensten is betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of niet kon worden voorkomen, of indien de non-conformiteit te wijten is aan een gebeurtenis die ART of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen, of anderszins te wijten is aan overmacht als bedoeld onder 9.7 van dit artikel, dan draagt ieder zijn eigen schade.
Indien vervoer onderdeel is van uw reis en door overmacht niet kan worden gezorgd voor terugkeer zoals afgesproken, dan zijn de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger voor rekening van ART. Deze beperking geldt niet voor mindervaliden en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits ART minstens 48 uur voor het begin van de reis op de hoogte is gesteld van de bijzondere behoeften
9.22.U bent verplicht tot naleving van alle aanwijzingen ART, haar personeel, dienstverleners en agenten ter bevordering van een goede uitvoering van de reisovereenkomst.
9.23.U bent aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door uw eigen ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een gemiddelde, correcte reiziger.
9.24.De reiziger die hinder of overlast veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt kan door ART of haar personeel of dienstverlener dan wel agent, van voortzetting van de reis worden uitgesloten en van de locatie worden verwijderd. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor uw rekening. Restitutie van de reissom of van een gedeelte daarvan kan worden verleend indien de betrokken reiziger ter zake de uitsluiting geen verwijt treft.


10. Aansprakelijkheid en overmacht anders dan bij pakketreizen

10.1.Indien geen sprake is van een pakket reis, maar wanneer ART slechts adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen een klant en een leverancier van toeristische diensten, zoals bij het boeken/maken van reserveringen voor accommodatie, vervoer, diner, een excursie en/of overige losse toeristische diensten tussen u en de dienstverlener, treedt ART op als reisagent in de zin van artikel 1.2 van deze voorwaarden c.q. als dienstverlener.
10.2.ART zal bij haar werkzaamheden als reisagent c.q. dienstverlener de zorg van een goed opdrachtnemer/dienstverlener in acht nemen. Zij selecteert haar leveranciers met de grootst mogelijke zorg, maar kan en zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de desbetreffende diensten door de desbetreffende leveranciers / dienstverleners. Dit zou slechts anders kunnen zijn indien de tekortkoming is te wijten aan de schuld van ART zelf of krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Indien ART als tussenpersoon optreedt van een niet in Nederland gevestigde reisorganisator wordt ART wettelijk jegens u aangemerkt als reisorganisator. In die gevallen wordt haar aansprakelijkheid beoordeeld overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 9 van deze voorwaarden.
10.3.Voor zover ART zelf als reisagent/dienstverlener toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van ART beperkt tot maximaal 25 % van het totaalbedrag van de door ART voor de desbetreffende boeking in rekening gebrachte diensten.
10.4.Indien de tekortkomingen u toe te rekenen zijn, is ART niet aansprakelijk voor enige schade, als de uitvoering van het (dag)arrangement daardoor niet voldoet aan uw verwachtingen. In dat geval bent u aansprakelijk voor de door ART gemaakte kosten of geleden schade.
10.5.ART is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annulerings- en/of ziektekostenverzekering of andere verzekering, of waarvoor dergelijke verzekeringen dekking plegen te verschaffen, tenzij uw schade is te wijten aan opzet of grove schuld van ART als reisagent.
10.6.ART is in haar hoedanigheid van reisagent/dienstverlener niet aansprakelijk voor de niet correcte uitvoering van de desbetreffende boeking/dienst. ART is niet aansprakelijk voor de gedragingen en het nalaten van de uitvoerende leveranciers en dienstverleners, noch voor de juistheid en volledigheid van informatie verstrekt door die leveranciers en dienstverleners, noch voor de door hen verstrekte informatie- en promotiematerialen, waaronder begrepen informatie op de website van de betrokken onderneming(en). ART is evenmin aansprakelijk voor vertragingen waarvan u hinder ondervindt en evenmin voor welke daaruit voortvloeiende schade dan ook. Hieronder vallen onder meer vertragingen door technische mankementen aan een bus, vliegtuig of ander vervoermiddel, maar ook gevallen van overmacht zoals genoemd in artikel 9.7, zoals weersomstandigheden, stakingen, blokkades, oorlogssituaties, het missen van aansluitingen, overboekingen, wijzigingen aangebracht door de dienstverlener en annulering door de dienstverlener.
10.7.Voor financieel onvermogen van de dienstverlener, zoals een vervoerder, een accommodatieverschaffer of een excursieverzorger, is ART als reisagent/dienstverlener niet aansprakelijk. Daarnaast is zij niet aansprakelijk voor eventuele onbevoegd gedane toezeggingen van haar personeel en/of derden voor zover die in strijd zijn met het aanbod van de reisorganisator of dienstverlener dan wel met deze voorwaarden.
10.8.De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van ART.

11. Klachten

11.1.Klachten dienen zo spoedig mogelijk bij ART en bij de desbetreffende dienstverlener of vertegenwoordiger van ART te worden gemeld, zodat zo mogelijk de klacht kan worden verholpen. Als u als reiziger/klant níet klaagt of te lang wacht met het melden van de klacht, zijn de gevolgen voor uw risico en vervalt uw eventuele recht op schadevergoeding of compensatie. Mocht ART optreden als reisagent, dan is ART niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de desbetreffende dienst en kan ART hooguit bemiddelen tussen u en de dienstverlener teneinde de klacht te laten oplossen.
11.2.Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de pakketreis of het (dag)arrangement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij André Rieu Travel, Postbus 2244, 6201 HA Maastricht, cs.travel@andrerieu.com, vergezeld van de nodige bewijsstukken indien aanwezig.
11.3.Indien u voorafgaand aan of tijdens of na de pakketreis of het (dag)arrangement niet aan de meldingsplicht van artikel 11.1 en 11.2 heeft voldaan en de betrokken leverancier / accommodatieverschaffer dan wel ART daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, heeft u geen recht op schadevergoeding of compensatie.
11.4.Indien u de klacht niet tijdig indient, wordt deze door ART B.V. niet in behandeling genomen, tenzij u hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. ART geeft u hierover schriftelijk bericht.
11.5.ART zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.
11.6.Voor zover uit een klacht schade voortvloeit, wordt een eventuele schadevergoedingsverplichting beoordeeld volgens artikel 9 indien sprake is van een pakketreis en ART kwalificeert als reisorganisator. Indien uit een klacht schade voortvloeit, wordt een eventuele schadevergoedingsverplichting overeenkomstig artikel 10 beoordeeld in het geval ART heeft gehandeld in haar hoedanigheid van reisagent/dienstverlener.

12. Slotbepalingen

12.1.Op deze tussen ART en u toepasselijke Algemene Reis- en boekingsvoorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen u en ART bestaat is Nederlands recht van toepassing.
12.2.Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen ART en u, of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij dwingendrechtelijke wetsbepalingen een andere bevoegde rechter voorschrijven.
12.3.De onderhavige Algemene Reis- en boekingsvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in april 2020. Zij kunnen van de website worden gedownload en worden desgevraagd aan u toe gezonden.

Deze voorwaarden worden van tijd tot tijd gewijzigd.Reisvoorwaarden