Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij onze website. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Bij het gebruik of het bezoeken van onze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard, onverminderd de toepasselijkheid van de Algemene Reisvoorwaarden van André Rieu Travel B.V. in het geval u bij ons een arrangement boekt en/of de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen André Rieu Productions B.V. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website.

Informatie over ons

Deze website wordt geëxploiteerd door André Rieu Travel B.V., statutair gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 59886749

Persoonlijk gebruik

U gaat ermee akkoord dat u deze site uitsluitend bezoekt voor uw eigen, persoonlijk gebruik. Het distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken van informatie op deze site, anders dan voor de aankoop van toegangsbewijzen en/of een georganiseerde reis of een dagarrangement of het bekijken van algemene of promotionele informatie voor uw persoonlijk gebruik is niet toegestaan, tenzij ART u daartoe vooraf toestemming heeft verleend. Het gebruik van robots, spiders of andere automatische of handmatige tools om onze website te monitoren of te verstoren, alsmede het gebruik van software of routine die de werking van deze site negatief kan beïnvloeden, is niet toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

ART biedt deze website en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is (“as is”) en deze informatie kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. ART geeft echter geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie, de diensten en de producten op deze website. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de dienst die wij op onze website aanbieden om welke reden dan ook te staken en/of te wijzigen, zonder u daarvan in kennis te stellen. ART garandeert voorts niet dat de informatie, de diensten en de producten op deze website geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Evenmin garandeert ART het ongestoord functioneren van deze website. Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van ART, wijst ART expliciet alle aansprakelijkheid van de hand voor schade of verlies – directe schade en gevolgschade, vermogensschade of enig ander nadeel - die direct of indirect het gevolg is van de toegang tot, consultatie of gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op deze website en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve applicaties, waaronder elektronische communicatie via deze website, voor zover dat wettelijk is toegestaan. Deze uitsluiting van onze aansprakelijkheid wordt door u door het gebruik van onze website expliciet aanvaardt.

Privacy

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door van onze website gebruik te maken, verleent u toestemming voor die verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte persoonsgegevens juist zijn. Wij verzoeken u ons privacybeleid aandachtig te lezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, handelsmerken en afbeeldingen op onze website en de intellectuele eigendomsrechten hierop zijn de exclusieve eigendom van ART of haar licentiehouders. Zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van ART is het de gebruiker van onze website niet toegestaan, de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren, te verzenden, te verspreiden, te bewerken, opnieuw publiek toegankelijk maken of te laten circuleren of de inhoud daarvan beschikbaar te stellen aan derden. Het is u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ART niet toegestaan een eigen database met substantiële onderdelen van onze website aan te maken en/of publiekelijk toegankelijk te maken.

Hyperlinks

Het is niet toegestaan te linken naar onze website, tenzij u daartoe door ART bent gemachtigd. Verwijzingen of hyperlinks op onze website die verwijzen naar websites die niet de eigendom zijn van ART worden alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker van onze website en impliceren niet dat ART deze website(s) van derden of de informatie die aldaar gegeven wordt goedkeurt of onderschrijft. ART is niet verantwoordelijk en geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites van derden.

Virussen, hacking

U mag geen oneigenlijk gebruik maken van onze website door het bewust verspreiden van virussen, Trojaanse paarden, wormen, verminkte gegevens of ander materiaal dat schadelijk is. U mag niet trachten onze website aan te vallen of onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of andere servers, computers of databases waarmee onze website in verbinding staat. Van dergelijke strafbare feiten wordt door ons aangifte gedaan en wij verlenen in zo’n geval medewerking aan het bekend maken van uw identiteit bij de betreffende instanties.

Wijziging voorwaarden

ART behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op onze website.

Misbruik

Bij misbruik van onze website of overtreding van de toepasselijke voorwaarden, behoudt ART zich het recht voor u zonder voorafgaande waarschuwing van onze website te verwijderen en u voor toekomstig gebruik uit te sluiten. ART kan naar eigen inzicht aangifte doen bij de politie en ART zal de toegebrachte schade op de veroorzaker van de schade verhalen.

Toepasselijke recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksvoorwaarden en de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Maastricht is bevoegd kennis te nemen van geschillen naar aanleiding van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van onze website, tenzij dwingendrechtelijke Nederlandse en/of internationale regelgeving een andere bevoegde rechter aanwijst.